+420 608 76 79 75

 

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Prodávajícím (dále „Prodávající“) je Marina Shukurova IČ 10911723

Olštýnská 607/1, 181 00 Praha 8 Troja
+420 608 76 79 75, e-mail: thani@email.cz, www.thanispa.com
Kupujícím (dále „Kupující“) se rozumí konečný spotřebitel  služeb.

1.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, které se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění.

1.3. Kupujícímu doporučujeme ještě před objednáním seznámit se s těmito Obchodními podmínkami pro nákup služeb u Prodávajícího. Kupující provedením objednávky přijímá tyto Obchodní podmínky Prodávajícího a vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím.

2. Předmět Kupní Smlouvy

2.1. Předmětem Kupní smlouvy jsou služby, uvedené na internetových stránkách Prodávajícího.

2.2. Provedení služeb, ceny a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách Prodávajícího se stávají závaznými po potvrzení Kupní smlouvy.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo na změny a opravu případných svých služeb, uvedených na internetových stránkách Prodávajícího.

3. Objednání služeb, uzavření Kupní Smlouvy

3.1. Prodávající dodává služby Kupujícím na základě telefonické rezervace na zákaznické lince 608 76 79 75, emailové rezervace thani@email.cz, info@thanispa.com, anebo na základě objednání přes sociální sítě salonu.

3.2. Objednávka přes email/sociální sítě je návrhem na uzavření Kupní Smlouvy a podléhá schválení a potvrzení ze strany Prodávajícího. K uzavření platné Kupní Smlouvy dochází až po vyřízení objednávky ze strany Prodávajícího.

3.3. Prodávající je vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. telefonicky či písemně). Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat další potvrzení objednané zákazníkem služby, např. čísla voucherů pořízených ze slevových portálů.

3.5. Kupující má právo jednou vyměnit obsah objednávky anebo případně zrušit objednávku pouze v součinnosti s Prodávajícím (telefonicky, e-mailem). Zrušit objednávku lze minimálně 24 hodin předem.

3.6. Kupující je proviněn hlásit případné zpoždění telefonický nebo SMS, čekací doba je 20 min bez nahlášení, poté si Prodávající vyhrazuje právo rezervaci zrušit a vymáhat po Kupujícím pokutu ve výši ceny objednané služby.

4. Cena zboží a služeb, placení

4.1. Kupující uhradí celou částku za objednanou službu v hotovosti přímo na místě na pokladně Prodávajícího anebo okamžitým bankovním převodem na účet Prodávajícího.

4.2. K ceně služby, na přání Kupujícího, může být připočítána cena případně dalších poplatků, neuvedených v objednávce (zapůjčení ručníku, jednorázových pantofli, vody atd.), může to být zaplaceno na pokladně Prodávajícího.

4.3. Prodávající   si vyhrazuje právo na úpravy nebo změny cen svých služeb na internetových stránkách Prodávajícího.

5. Dodací lhůta

5.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne objednávky do konce doby platnosti slevové akce,

5.2. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže kupující neměl možnost tuto službu využít v době platnosti akce a má tomu potvrzení (případně i z nemocnice).

5.3. Dodací lhůta bude prodloužená, jestliže z jakýchkoliv důvodů Prodávající nemůže poskytnout Kupujícímu služby v době platnosti akce.

6. Reklamace

6.1. Reklamační informace může být Kupujícím sdělená jakoukoliv vhodnou formou – dopisem, e-mailem na thani@email.cz,  info@thanispa.com, nebo telefonicky na zákaznické lince 608 76 79 75.

7. Odstoupení od Kupní smlouvy

7.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1) Občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od Objednávky. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být Prodávajícímu sděleno písemnou formou. Pokud objednána služba byla uhrazena Kupujícím předem, pro vrácení peněžní částky je optimální vyplnit číslo bankovního účtu Kupujícího.

7.2. Při odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu bude platba vrácena do 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Prodávající je oprávněn nakládat s osobními údaji Kupujících ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů – zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště – místa dodání, telefonní číslo a emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní Smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a také pro obchodní činnost IČ10911723.

8.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, pokud toto nebude Kupujícím omezeno na základě jeho oznámení.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 15.6.2021.